Hotarari 2020

Hotararea 28 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 27 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINTĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI

Hotararea 26 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 25 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC ,, INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE COMUNA ADUNATI – INTOCMIRE DOCUMENTAȚIE S F ”

Hotararea 24 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC ILUMINAT PUBLIC – EFICIENTIZARE ENERGETICĂ PRIN MODERNIZAREA SITEMULUI DE I LUMINAT STRADAL ÎN COMUNA ADUNAȚI

Hotararea 23 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI ADUNAŢI CU JUDEŢUL PRAHOVA ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC ,, EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APĂ ȘI BRASNSAMENTE ÎN COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA ”

Hotararea 22 PRIVIND APROBAREA DECONTARII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL ,,ȘCOLII GIMNAZIALE RADU ȘI SEVERA NOVIAN ”PENTRU LUNILE FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE , MAI ȘI IUNIE 2020

Hotararea 21 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare a suprafeței de 94550 mp teren categoria de folosință pășuni având nr.cadastral 20774, nr.CF 20774

Hotararea 20 privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020 -2024 la nivelul comunei Adunați precum și procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Adunați din data de 12.05.2020

Hotararea 19 privind modificarea și completarea H.C.L Adunați nr.14/18.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de pășunat, recoltarea masei verzi de pe pajiștile proprietate privată a comunei Adunați și stabilirea chiriei și taxelor aferente recoltării masei verzi și pășunatului.

Hotararea 18 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Adunați pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 -2023

Hotararea 17 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Adunați.

Hotararea 16 privind modificarea și completarea H.C.L Adunați nr.14/18.04.2019 privind  aprobarea Regulamentului de pășunat, recoltarea masei verzi de pe pajiștile proprietate privată a comunei Adunați și stabilirea chiriei și taxelor aferente recoltării masei verzi și pășunatului.

Hotararea 15 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Adunați și estimări pentru anii 2021 – 2023.

Hotararea 14 privind modificarea și completarea H.C.L Adunați nr.14/18.04.2019 privind  aprobarea Regulamentului de pășunat, recoltarea masei verzi de pe pajiștile proprietate privată a comunei Adunați și stabilirea chiriei și taxelor aferente recoltării masei verzi și pășunatului

Hotararea 13 privind aprobarea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Adunați.

Hotararea 12 PRIVIND APROBAREA DECONTARII NAVETEI CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL ,,SCOLII GIMNAZIALE RADU SI SEVERA NOVIAN ” PENTRU LUNIILE DECEMBRIE 2019 ȘI IANUARIE 2020

Hotararea 11 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care se vor acorda în anul școlar 2019 – 2020 elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian;

Hotararea 10 PRIVIND ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA ADUNAŢI, PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Hotararea 9 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR DIN INCINTA CĂMINULUI CULTURAL ADUNAȚI

Hotararea 8 PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITATIE PUBLICĂ A TERENULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT ÎN SUPRAFAȚĂ DE 84 MP, AFERENT CONSTRUCȚIEI SITUAT ÎN COMUNA ADUNAȚI SAT ADUNAȚI NR. 16 B PRIN EXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE

Hotararea 7 PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANA PERSONALULUI POLIȚIEI LOCALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADUNAȚI

Hotararea 6 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII EXCEDENTULUI BUGETAR REZULTAT LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI BUGETAR 2019

Hotararea 5 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRIILE PE ANII 2021 -2023

Hotararea 4 PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINTĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI

Hotararea 3 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunati SI serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Adunati, judetul Prahova incepand cu data de 1 ianuarie 2020

Hotararea 2  PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020. CE VOR FT EXECUTATE DE CATRE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL CONFORM LEGJI NR.41612001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

Hotararea 1 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZVOLTARE  REZULTAT LA FINELE ANULUI 2019 DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL